Radio-amaterske i CB radio-stanice i oprema

Amaterske frekvencije

Amaterske frekvencije

Repetitori VHF 144MHz

Kanal Stara
oznaka
Predaja
[MHz]
Prijem
[MHz]
Pomak
[MHz]
RV48 R0 145.600 145.000 -0.600
RV49 R0X 145.6125 145.0125 -0.600
RV50 R1 145.625 145.025 -0.600
RV51 R1X 145.6375 145.0375 -0.600
RV52 R2 145.650 145.050 -0.600
RV53 R2X 145.6625 145.0625 -0.600
RV54 R3 145.675 145.075 -0.600
RV55 R3X 145.6875 145.0875 -0.600
RV56 R4 145.700 145.100 -0.600
RV57 R4X 145.7125 145.1125 -0.600
RV58 R5 145.725 145.125 -0.600
RV59 R5X 145.7375 145.1375 -0.600
RV60 R6 145.750 145.150 -0.600
RV61 R6X 145.7625 145.1625 -0.600
RV62 R7 145.775 145.175 -0.600
RV63 R7X 145.7875 145.1875 -0.600

Repetitori UHF 432 MHz

Kanal Stara
oznaka
Predaja
[MHz]
Prijem
[MHz]
Pomak
[MHz]
RU368 RU0 434.600 433.000 -1.600
RU369 RU0X 434.6125 433.0125 -1.600
RU370 RU1 434.625 433.025 -1.600
RU371 RU1X 434.6375 433.0375 -1.600
RU372 RU2 434.650 433.050 -1.600
RU373 RU2X 434.6625 433.0625 -1.600
RU374 RU3 434.675 433.075 -1.600
RU375 RU3X 434.6875 433.0875 -1.600
RU376 RU4 434.700 433.100 -1.600
RU377 RU4X 434.7125 433.1125 -1.600
RU378 RU5 434.725 433.125 -1.600
RU379 RU5X 434.7375 433.1375 -1.600
RU380 RU6 434.750 433.150 -1.600
RU381 RU6X 434.7625 433.1625 -1.600
RU382 RU7 434.775 433.175 -1.600
RU383 RU7X 434.7875 433.1875 -1.600
RU384 RU8 434.800 433.200 -1.600
RU385 RU8X 434.8125 433.2125 -1.600
RU386 RU9 434.825 433.225 -1.600
RU387   434.8375 433.2375 -1.600
RU388   434.850 433.250 -1.600
RU389   434.8625 433.2625 -1.600
RU390   434.875 433.275 -1.600
RU391   434.8875 433.2875 -1.600
RU392   434.900 433.300 -1.600
RU393   434.9125 433.3125 -1.600
RU394   434.925 433.325 -1.600
RU395   434.9375 433.3375 -1.600
RU396   434.950 433.350 -1.600
RU397   434.9625 433.3625 -1.600
RU398   434.975 433.375 -1.600

 

SIMPLEKSI 2m

FREKVENCIJA(MHz)    NOVA OZNAKA    STARA OZNAKA
145.200                V 16                 S 8
145.212,5                V 17
145.225                V 18                 S 9
145.237,5                V 19
145.250                V 20                 S 10
145.262,5                V 21
145.275                V 22                S 11
145.287,5                V 23
145.300                V 24                S 12
145.312,5                V 25
145.325                V 26                S 13
145.337,5                V 27
145.350                V 28                S 14
145.362,5                V 29
145.375                V 30                S 15
145.387,5                V 31
145.400                V 32                S 16
145.412,5                V 33
145.425                V 34                S 17
145.437,5                V 35
145.450                V 36                S 18
145.462,5                V 37
145.475                V 38                S 19
145.487,5                V 39
145.500                V 40                S 20
145.512,5                V 41
145.525                V 42                S 21
145.537,5                V 43
145.550                V 44                S 22
145.562,5                V 45
145.575                V 46                S 23
145.587,5                V 47

 

SMPLEKSI  70 cm

SMPLEKSI  70 cm

FREKVENCIJA (MHz)        NOVA OZNAKA STARA OZNAKA
433.225               U258                SU9
433.237,5               U259  
433.250               U260                SU10
433.262,5               U261  
433.275               U262                SU11
433.287,5               U263  
433.300               U264                SU12
433.312,5               U265  
433.325               U266                SU13
433.337,5               U267  
433.350               U268                SU14
433.362,5               U269  
433.375               U270                SU15
433.387,5               U271  
433.400               U272                SU16
433.412,5               U273  
433.425               U274                SU17
433.437,5               U275  
433.450               U276                SU18
433.462,5               U277  
433.475               U278                SU19
433.487,5               U279  
433.500               U280                SU20
433.512,5               U281  
433.525               U282                SU21
433.537,5               U283  
433.550               U284                SU22
433.562,5               U285  
433.575               U286                SU23
433.587,5               U287